WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI

Wymiar sprawiedliwości może ‚bowiem właści­wie spełniać swe prawne i społeczne zadania tylko wtedy, gdy re­presję karną stosuje się wobec rzeczywistych przestępców i za rzeczywiście popełnione przez nich czyny. Każdy wyrok oparty na ‚błędzie i z tego powodu nie sprawiedliwy nie spełniła swej po­zytywnej roli społecznej, ale wyrządza niepowetowaną krzywdę osobie niewinnie skazanej i podważa jej… Czytaj więcej »

PRAWNA DYREKTYWA

Zasadę prawdy materialnej można najogólniej określić jako: prawną dyrektywę dla sądu oraz dla innych współdziałających z nim organów procesowych, by wszystkie wydawane w procesie karnym orzeczenia, a zwłaszcza te, które dotyczą kwestii odpo­wiedzialności karnej sprawcy czynu (wyroki skazujące, uniewin­niające oraz orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania), były oparte na ustaleniach faktycznych zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy,… Czytaj więcej »

OGÓLNA DEKLARACJA

Sama ogólna deklaracja o obowiązywaniu zasady prawdy ma­terialnej w procesie karnym nie przesądza jednak jeszcze kwestii jej faktycznej realizacji. Postulat ustalania prawdy w procesie karnym :ma charakter bardzo ogólny i łatwo jest uczynić z niego pusty frazes, jeśli nie zabezpieczy się jego realizacji w praktyce.Dlatego (też zagadnienie rzeczywistej realizacji omawianej zasady w praktycznej działalności organów… Czytaj więcej »

ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ

Fakt obowiązywania zasady prawdy materialnej w socjalis­tycznym procesie karnym, w tej liczbie i w polskim procesie, obecnie nie budzi wątpliwości. Zasada ta jest powszechnie uzna­wana w literaturze, w orzecznictwie sądów oraz formułowana w ustawach karno-procesowych. Była ona wielokrotnie omawiania we wszystkich podręcznikach procesu karnego, w różnych arty­kułach i monografiach wydawanych w państwach socjalistycz­nych i umieszczana… Czytaj więcej »

WSZYSTKIE ZASADY

Wszy­stkie bowiem zasady mają charakter podstawowy i ogólnoproce- sofwy oraz każda z nich odgrywa rolę decydującą w zakresie swe­go przedmiotu działania. Zachodzi niewątpliwy i bezpośredni związek pomiędzy zasadami kontradyktoryjności, bezpośredniości, jawności czy też prawa do obrony oraz pomiędzy zasadami nieza­wisłości sędziowskiej, udziału czynnika społecznego w orzeczni­ctwie sądów karnych i swobodnej oceny dowodów, żadnej z nich… Czytaj więcej »

NADRZĘDNA WŚRÓD ZASAD

Za nadrzędną wśród zasad procesu karnego (tj. oprócz zasad ogólnoprawnych) można uznać jedynie zasadę prawdy materialnej, która określając jeden z głównych celów procesu karnego odgrywa rolę szczególną dominującą. Rodzi to takie konsekwencje, że wszystkie inne zasady procesu karnego powinny być tak kształtowane, aby sprzy­jały realizacji zasady prawdy materialnej. W razie wystąpienia między nimi kolizji lub… Czytaj więcej »

RÓŻNICA PROPOZYCJI

Propozycje te różnią się od siebie dość: istotnie, zarówno co do katalogu wyszczególnionych zasad, jak i co do sposobu ich klasyfikacji i powiązań. Ich wspólną cechą jest natomiast podporządkowanie ogółu zasad procesu karnego kilku zasadom ogólnoprawnym, rozmaicie przez wspomnianych autorów formułowanym oraz ich klasyfikacja według pewnych funkcji, które mają one do odegrania iw procesie karnym.Dążenie… Czytaj więcej »

KONSEKWENTNY DOBÓR ZASAD

Takie zasady, jak: prawda materialna, domniemanie niewinności, kontradyktoryjność, prawo do obrony, jawności itp. występują zwykle łącznie i są związane z demokratycznym cha­rakterem procesu. Jeśili natomiast zdarzy się tak, że jedna z ta­kich, ogólnie rzecz biorąc demokratycznych, zasad zostanie włą­czona do innego rodzaju systemu zasad procesu, w którym do­minuje rygoryzm i ograniczenie praw jednostki, to może… Czytaj więcej »

SYSTEMATYKA ZASAD PROCESU KARNEGO

W socjalistycznej nauce słusznie i obecnie już powszechnie podkreśla się, że zasady procesu karnego nie tworzą oderwanych od .’siebie norm prawnych, ale są ze sobą wzajemnie powiązane, tworząc jeden wspólny i harmonijny system podstawowych norm pra’vnych. System ten jest podporządkowany pewnym ogólno- prawnym zasadom takim, jak: praworządność, demokratyzm oraz humanizm, które w stosunku do wszystkich… Czytaj więcej »

DĄŻĄC DO OGRANICZEŃ

Dążąc do ograniczenia nadmiernej liczby zasad procesu karnego należy unikać ich dublowania. Na tej podstawie nie ma np. potrzeby formułowania osobnej zasady obiektywizmu, ponie­waż wchodzi oma w skład zasady prawdy materialnej oraz od­dzielnych zasad ciężaru dowodu (onus probandi) i in dubio pro reo, ponieważ obie te reguły stanowią integralną część zasady domniemania niewinności, będąc jej… Czytaj więcej »